Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou cukrarskedekoracie, Hviezdoslavova ulica 55/4, 02901 Námestovo, IČO: 41356161 , DIČ: SK1073783029 .
 • My ako firma cukrarskedekoracie vykonávame svoju obchodnú činnosť na základe živnostenského listu č. Žo-A/2004/04822, vydaného OU v Námestove.
 •  Obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa vykonávajú prostredníctvom elektronického obchodného domu cukrarskedekoracie.sk
 •  Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami (VOP) obchodu.
 •  Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru.
 •  Tovarom sa pre účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu.

Objednávanie

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky e-mailom kupujúcemu, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
 • Kupujúci (spotrebiteľ) je podľa zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších úprav, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Predávajúci je povinný do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť cenu zaplatenú za tovar.
 •  Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
 •  Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci nepreberie zásielku od prepravcu pri dodacej podmienke „DOBIERKA“. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho z tohto dôvodu nezbavuje predávajúceho práva na uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia objednaného tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky.

Cena tovaru

 • Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu a sú konečné.
 • Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie.

Platobné podmienky

 • Kupujúci vykonáva platbu v Euro
 • Zákazník si môže vybrať pri objednávaní produktu z nasledovných spôsobov platenia:
 1. platba vopred – prevodom na účet, so splatnosťou 3 pracovné dni od potvrdenia objednávky,
 2. platba pri dodaní tovaru – formou úhrady dobierky v hotovosti
 3. iný spôsob, ak sa na tom dohodnú zmluvné strany.

Spôsob a cena doručenia tovaru

 • Miestom dodania objednaného tovaru je miesto určené kupujúcim v elektronickej objednávke.
 • Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
 • Predávajúci si vyhradzuje vykonať zmenu v poštovnom, pokiaľ kupujúci nesprávnym spôsobom označí výšku poštovného.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na doplnenie služby KREHKÉ, ak si to povaha tovaru vyžaduje.
 • Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia elektronickej objednávky.

Poplatok za poštovné

 • Poplatky za poštovné sú účtované podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. 
 • Kupujúci súhlasí, že uhradí dopravné podľa cenníka Slovenskej pošty a.s.

Dodacie podmienky

 • Termín odoslania objednaného tovaru:
 • V prípade dostupnosti všetkých objednaných položiek na sklade, predávajúci odošle objednaný tovar do 3 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) od uzatvorenia kúpnej zmluvy pri platobnej podmienke „DOBIERKA“
 • Ak na sklade predávajúceho nie sú dostupné všetky objednané položky tovaru, predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní (spravidla nasledujúci pracovný deň) bude emailom kontaktovať kupujúceho a dohodnú záväzný termín dodania objednaného tovaru. 
 • Ak predávajúci nebude môcť splniť dohodnutý termín dodania (dôvodom môže byť omeškanie dodávky tovaru), predávajúci sa zaväzuje bezodkladne informovať o tom kupujúceho a dohodne sa s kupujúcim na podmienkach dodania.

Záručné podmienky

 • Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba a plynie odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Alternatívne riešenie sporov

 • Ak nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky alebo s našimi službami, napíšte nám na [email protected] .
 • Ak sme reklamáciu nevybavili alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť vaše práva, môžete podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. ).
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 EUR (vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku).
 • Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 EUR s DPH. Návrh sa podáva spôsobom podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

  Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na tejto adrese http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

  Podrobnejšie informácie o celej problematike sú uvedené v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, na stránke SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Ochrana osobných údajov

www.cukrarskedekoracie.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. www.cukrarskedekoracie.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.cukrarskedekoracie.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.cukrarskedekoracie.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.cukrarskedekoracie.sk  a to na dobu neurčitú.

KOŠÍK

close